Rolul şi atribuţiile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ

Conform ordinului OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/22.09.2014

Consiliul de administraţie:

– are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.
– asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul Educaţiei Naţionale; şi ale deciziilor inspectorului şcolar general;
– aprobă planul de dezvoltare a şcolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral;
– aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral şi în comisia paritară;
–  elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţământ, pentru personalul didactic, didactic auxiliar şinedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale;
– acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza analizei şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;
-stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului şi înurma consultării sindicatelor;
– aprobă anual, la propunerea directorului, fişele postului pentru persoanele angajate în instituţie;
– componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ;
– aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare
-avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi cheltuieli, întocmit de director şi administratorul financiar, pebaza solicitărilor şefilor catedrelor/comisiilor metodice şi ale compartimentelor funcţionale;
-hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare;
-avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de învăţământ;
-stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic, pe baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru fiecare categorie de personal;
– validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi promovează masuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare.
-analizează restrângerile de activitate ale personalului angajat în unitate, conform reglementărilor în vigoare;

This entry was posted in Conducerea liceului. Bookmark the permalink.