Conducerea liceului

Regulament de ordine interioară

Având în vedere:

• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicată în M.O. nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu completările  ulterioare
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5079/31.08.20162016
• OMEN 3220/19.02.2018 privind structura anului şcolar 2018-2019
•  Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii;
•  OMECTS 6143/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu completările ulterioare
•  OMECI 5132/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte
• Codul muncii, Republicat în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011
• Statutul elevului, ordinul OMEN 4742/10.08.2016

Se aprobă următorul REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

                              REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Componența consiliului de administrație

În funcție de mărimea și complexitatea unității de învățământ, Consiliul de Administrație va fi format din 9-15 membri aleși/desemnați după cum urmează :

 

Nr. crt. Reprezentant Organismul care alege/desemnează Numele și prenumele persoanei  desemnate
1  Director  De drept, conform legii  Ordean Mihai
2  Director adjunct  De drept  Sava Georgeta Ileana
3  Reprezentanţii consiliului local  Consiliul local  Mitrea Vasile Tiberiu
4  Reprezentanţii primarului  Primarul  Pop Simona
5  Reprezentanți ai părinților  Consiliul reprezentativ al părinților al unității de învățământ  Damian Ana
6  1-5 cadre didactice reprezentând toate ciclurile și structurile școlare din unitatea de învățământ  Consiliul profesoral al unității de învățământ  Bratu Daniela
Vâlcu Eugenia
7 Reprezentanţi ai Spitalului Judeţean Sibiu Spitalul Judeţea Sibiu  Rădac Laura

Mihu Andrei

8  Reprezentantul sindicatului (observator)  Consiliul de administrație al unității de  învățământ  Iepure Dorina
9  Reprezentant al elevilor  Elev  Birjar Florin

 

Rolul şi atribuţiile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ

Conform ordinului OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/22.09.2014

Consiliul de administraţie:

– are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.
– asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul Educaţiei Naţionale; şi ale deciziilor inspectorului şcolar general;
– aprobă planul de dezvoltare a şcolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral;
– aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral şi în comisia paritară;
–  elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţământ, pentru personalul didactic, didactic auxiliar şinedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale;
– acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza analizei şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;
-stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului şi înurma consultării sindicatelor;
– aprobă anual, la propunerea directorului, fişele postului pentru persoanele angajate în instituţie;
– componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ;
– aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare
-avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi cheltuieli, întocmit de director şi administratorul financiar, pebaza solicitărilor şefilor catedrelor/comisiilor metodice şi ale compartimentelor funcţionale;
-hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare;
-avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de învăţământ;
-stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic, pe baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru fiecare categorie de personal;
– validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi promovează masuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare.
-analizează restrângerile de activitate ale personalului angajat în unitate, conform reglementărilor în vigoare;