Având în vedere:

• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicată în M.O. nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu completările  ulterioare
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5.115/2014  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2015
• OMEN 4496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016
•  Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii;
•  OMECTS 6143/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu completările ulterioare
•  OMECI 5132/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte
• Codul muncii, Republicat în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011,

Se aprobă următorul REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA